APL – Naturbruksprogrammet

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Under tre år har eleverna 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt arbete). Varje elev har oftast en APL-period per termin som är två till fyra veckor lång. APL-perioderna är kopplade till de olika kurser eleverna läser och styrs av kursernas centrala innehåll. Detta ger eleverna en bred kunskapsportfölj som de har nytta av i kommande yrkesliv.

APL-plats

Skolans APL-samordnare hjälper eleverna att hitta en APL-plats som passar elevens önskemål och APL-periodens inriktning. Varje APL-plats har en handledare som godkänts av skolan och som under hela APL-perioden har kontakt med skolan. Hos flera av APL-värdarna kan boende ordnas. Eleverna kan söka om ersättning för boende, resa och mat under APL-perioder i Sverige.

APL i utlandet

Skolan har kontakt med olika APL-platser runt om i Europa. Eleverna kan ges möjlighet och stöttning för att genomföra delar av sin APL på någon av dessa platser.

APL – Anpassad Gymnasieskola

Se info här.