Elevhälsa

Elevhälsa

Skolhälsovård är en av de viktigaste byggstenarna i en väl fungerande verksamhet. Vi har därför valt att satsa mycket på skolhälsovården på våra skolor. Skolhälsovården jobbar både förebyggande, främjande och i verksamheten med såväl elever som personal.

Elevhälsoteam
Skolans elevhälsoteam består av:

Skolsköterska – Eva Gregefalk
Kurator – Johanna Grönhaug
Skolläkare – Katrin Hint/ John Rylander
Skolpsykolog – Per-Magnus Eriksson
Specialpedagog – Camilla Svedelius/Johanna Tham

Skolsköterska och kurator finns regelbundet på våra skolor (varje vecka) och är de ur elevhälsoteamet som har närmast kontakt med elever och personal. Övriga professioner så som skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog tas in vid behov, men finns alltid med som en del i vårt förebyggande och främjande hälsoarbete på skolorna.

Specialpedagogik
Vår målsättning är att skapa en klassrumsmiljö som gynnar så många olika individer som möjligt. I vårt pedagogiska arbete inleds årskurs 1 med en enklare kartläggning över vad eleverna behöver i sin pedagogiska miljö, något som vi kallar “lära-lätt”. Utifrån den kartläggningen fås indikationer om ytterligare åtgärder behövs varvid specialpedagog i så fall tar över. Något vi även arbetar efter är att skapa en klassrumsmiljö som strävar efter att passa för alla elever. Detta arbetssätt kallar vi “starta-lika” och vår förhoppning är att dessa två pedagogiska verktyg ska fånga in och möjliggöra en god pedagogisk miljö för alla elever och på så sätt möjliggöra för specialpedagog att fokusera på att stötta där specialpedagogiken verkligen behövs. Skulle indikation om att särskilt behov behövs tar specialpedagog över frågan för att stötta elev och lärare i en handlingsplan.